WHY & HOW

 

(English below)

 

Claim your Health Insititute is een positief en hartverwarmend (online) GEZONDHEIDsHuis dat de holistische, integratieve GENEESkunde huisvest waarbij de verbetering van je fysieke, mentale, emotionele en spirituele gezondheid voorop staat. Alles wat hieraan kan bijdragen – in de breedst mogelijke zin van het woord – is jouw medicijn. Leer dus jezelf en jouw medicijnen kennen en voel je gezonder en gelukkiger worden. Je verdient het immers om de beste versie van jezelf te zijn. Claim your Health! #jijbentgoudwaard

 

Hoe ziet dit er concreet uit?
Op dit moment is het een online holistisch inspiratie- en educatieplatform omtrent integrale en integratieve gezondheidszorg; gedragen en gevoed door een internationaal team.  

In een later stadium zullen er fysieke centra geboren worden; verspreid over de hele wereld. Totdat die centra er zijn, kunnen bestaande centra aansluiten bij CHI zodat we nú reeds een waarachtig mooi verschil kunnen maken. 

EN op 11/11 opent ons eerste INLOOPHUIS in Heerlen; Nederlands Limburg! Wees welkom en geniet van gratis lezingen en maak kennis met ons kernteam van the Lighthouse! 

 

Hoe kan jij als holistisch zorgverstrekker contact met ons opnemen?
Je kan je aanmelden via email zodat we samen kunnen kijken of onze waarden voldoende overeenstemmen. CHI wil garant staan voor een zo zuiver, puur en hoogstaand mogelijke gezondheidszorg en geneeskunde. Alles is energie. En de trilling van dit nieuwe platform -deze nieuwe community- hoort hoog en voedend te zijn om het helende potentieel dat in CHI én in jezelf huist zo groot mogelijk te maken en te houden. 

 

Hoe ziet een Claim your Health Institute er in de realiteit uit?
Wel, het droomscenario omvat een uitgestrekt, groen gebied waar onderstaande zaken aanwezig zijn of gebouwd en voorzien kunnen worden; al kan een stadsversie zéker ook haar kwaliteiten hebben.

 • Concious Conception, Conscious Pregnancy, Conscious Birthing & Conscious Parenting (bewuste bevruchting & gezegende zwangerschappen en geboortes)
 • Voedselbossen, permacultuur, eigen water- en energievoorziening, imkerij (duurzame zelfvoorziening), enz...
 • Restaurant/theehuis/co-working space (met o.a. verse sappen, kruidentheeën en gezonde maaltijden; alles recht uit de tuin)
 • Shop: kruiden, groenten, vruchten, oliën, hydrolaten, natuurlijke suppletie,… (van eigen bodem). Muziek. Kunst. Boeken. Enz... 
 • Lichaamsgerichte en holistische behandelingen (vnl. geïnspireerd door de Quantum, Germaanse, Oosterse, Ayurvedische,... Geneeskunde) :
  naturopathie, homeopathie, osteopathie, acupunctuur, ademwerk, voedingsadvies, EFT, EMDR, NLP, TRE, psych-K, hartcoherentie, mindfulness, quantum healing, neuro science, massages, yoga, dans, stemwerk, klank- en lichttherapie, etc... waarbij de uitreiker (de zorgvrager) steeds de 'fakkel'/de verantwoordelijkheid/het POTENTIEEL zelf in handen heeft. 
 • Coachings/therapieën/trainings/programma's/workshops/lezingen van de hoogste kwaliteit
 • Holistische kinder- en jongerenzorg ('onderwijs')
 • Divine feminine & masculine: het gezonde, gebalanceerde, goddelijke vrouwelijke & mannelijke  
 • Parapsychologie en parapsychiatrie (geestelijke en spirituele gezondheid)
 • Kintsugi-kliniek -incl. operatiekwartier met een hersteloord op maat- met holistische zorg op maat, aangepaste (live) muziek en medicinale sappen en maaltijden (recht uit de tuin)  
 • Een podium voor Kunst, Muziek, Cultuur, Creativiteit, Concerten, Theater, Filmvoorstellingen, Storytelling,...
 • Wellness: holistisch kuuroord (sauna, massages, warme en koude baden,...)
 • Betrekken van ouderen en hun wijsheden. Holistische, integratieve ouderenzorg. En het 'Vaar-wel project': duurzame, warme rituelen rond de overgang van deze wereld naar de andere zijde... 
 • Breed Bewustzijn & Nabij-dood ervaringen (NDE). 'Leven' na de 'dood': continuïteit van bewustzijn.  
 • Ecologische kledij en juwelen (huidzorg en energetisch welzijn).
 • Etc... (want dit project mag organisch en blijvend groeien)

 

 

ENGLISH

 

Claim your Health Insititute is a positive and heartwarming (online) Health care center that offers input on holistic, integrative MEDICINE in which the improvement of your physical, mental, emotional and spiritual health is paramount. Everything that can contribute to this – in the broadest sense of the word – is your medicine. So get to know yourself and your medicines and learn how you become healthier and happier, because you deserve to be the best version of yourself.  Claim your Health! #youareworthgold

 

What does this look like concretely?
At the moment it is an online holistic inspirational and educational platform about integral and integrative healthcare, fueled by an international team. 

At a later stage physical centers will be born; spread all over the world. Until those centers are there, existing centers can join CHI so that we can already make a truly beautiful difference now.

 

How does this work?
You can sign up via email so that we can see together whether our values are sufficiently in line. CHI wants to guarantee the purest and highest possible quality of healthcare and medicine. Everything is energy. And the vibration of this new platform - and this new community - should be high and nurturing to maximize the healing potential that resides in CHI and in yourself.

 

What does a Claim your Health Institute look like in reality?
Well, the dream scenario includes a vast, green area where the following things are present or can be built and provided; although a city version can certainly also have its qualities.

 • Conscious Conception, Conscious Pregnancy, Conscious Birthing & Conscious Parenting
 • Food forests, permaculture, own water and energy supply, beekeeping (sustainable self-sufficiency), etc...
 • Restaurant/tea house/co-working space (including fresh juices, herbal teas and healthy meals straight from the garden)
 • Shop: herbs, vegetables, fruits, oils, hydrosols, natural supplements (all from our own soil). Music. Art. Books. Etc... 
 • Body-oriented and holistic treatments (mainly inspired by Quantum, Germanic, Oriental and Ayurvedic Medicine) :
  naturopathy, homeopathy, osteopathy, acupuncture, breathwork, nutritional advice, EFT, EMDR, NLP, psych-K, heart coherence, mindfulness, quantum healing, neuroscience, massages, yoga, dance, voice work, sound and light therapy, etc... whereby the care recipient always owns the 'torch'/responsibility/POTENTIAL.
 • Coaching/Therapies/Training/Programs/Workshops/Lectures of the highest quality
 • Education with Heart: Holistic child and youth care ('school')
 • Divine feminine & masculine: the healthy, balanced, divine feminine & masculine
 • Parapsychology and Parapsychiatry (Mental and Spiritual Health)
 • Kintsugi Clinic -incl. operating room with a customized recovery center - with holistic care to your needs, customized (live) music and medicinal juices and meals (straight from the garden)
 • A stage for Art, Music Medicine, Culture, Creativity, Concerts, Theater, Film screenings, Storytelling,...
 • Holistic Spa (sauna, massages, hot and ice baths,...)
 • Honouring and involving the wisdom of our (great) grandparents. Holistic, integrative elderly care. And the 'Farewell project': sustainable, warm rituals around the transition from this world to the other side...
 • Expanded states of Consciousness & Nearly death experiences. 'Life' after 'death': continuity of consciousness
 • Organic clothing and jewelry (skin care and energetical wellbeing)
 • Etc... (because this project will grow organically and permanently)