Vision & Mission

(English below)

 

Sinds meer dan een decennium rijpt het idee dat er een alternatief mag ontstaan voor de klassieke Westerse 'zieken'-huizen... Het kán en mág beter...

In 2020 werd duidelijk dat de tijd rijp was... 
Er zijn immers steeds groeiende collectieve wensen en noden ontstaan voor degelijke, holistische, h-eerlijke en preventieve GENEESkunde. En dit zonder de klassieke Westerse geneeskunde uit te sluiten. Hierbij het heft zelf in handen nemen en beseffen dat JIJ de sleutel bent tot je eigen algemene welzijn -hoe mooi en hoopvol is dat!- leidde tot de naam
 CLAIM YOUR HEALTH INSTITUTE of kortweg CHI wat Life Force betekent! 

Want dát is waar onze ware kracht en ons echte potentieel verborgen liggen: IN onszelf. Laat ons dit prachtige zelfhelende vermogen eens warm welkom heten en laten we ja zeggen tegen onze gezondheid. Claim your Health! Wakker je innerlijke vuur en immuunsysteem lekker aan. Want jij bent Goud waard! 

We probeerden het logo alvast te doen uitSCHIJNEN waar CHI voor staat... Voelen jullie het ook? 

 

We streven dus naar een allesomvattende gezondheidszorg die zowel op fysiek, mentaal, emotioneel en spiritueel niveau precies datgene zal aanreiken waarmee de uitreiker (de vroegere 'patiënt') exact de tools meekrijgt die haar/hem kunnen inspireren en bijstaan om totale heling/gezondheid te bekomen.Doel:

Preventieve, Holistische en Integratieve Gezondheidszorg (op termijn liefst min. 80% preventief, max. 20% curatief).

Het principe van de Fakkel der Zelfverantwoordelijkheid is de ruggengraat van dit concept. Dit betekent dat iedereen verantwoordelijk is en mág zijn voor haar/zijn gezondheid. Kritisch reflecteren over je levenskwaliteit en levenshouding zijn van cruciaal belang om voor de juiste gezondheidszorg op maat te kunnen kiezen.
We nodigen mensen dus uit om zélf te voelen waar hun noden en wensen liggen zodat ze -in contact met hun eigen essentie en zelfhelende vermogen- de best mogelijke zelfzorg kunnen toepassen. Artsen zullen het dus niét overnemen van hen, maar zullen een bron van inspiratie, ondersteuning, kennis en kunde zijn op het pad van preventie en/of herstel.
"Dokter, u moet dit voor me oplossen..." wordt dus eerder zoiets als "Ik voel me niet goed in mijn (fysieke en/of mentale) vel en zou graag weer toewerken naar een gezond en gelukkig leven. Kan u me daarbij helpen?" ('U' kan zowel een arts als een muziektherapeut, acupuncturist, tuinman, natuurvoedingsconsulent, coach, massagetherapeut of andere zijn; afhankelijk van uw wens of nood).
Beide partijen zullen dan ieder vanuit hun positie en daaraan gekoppelde verantwoordelijkheid hun rol opnemen. De 'patiënt' is niet langer een nummer of totaal hulpeloos persoon, maar een kritisch wezen die gelooft dat zij/hij weer beter zal worden en gezond zal en kan blijven. 


Toekomstvisie:

Claim your Health Institutes zullen op langere termijn in België en Nederland én ook elders in de wereld geopend worden en zullen inspirerende locaties zijn -temidden van de natuur óf in de stad- waar de 'dorstigen' zich zullen kunnen komen laven aan volgende 'bronnen': zie WHY & HOW-pagina. 

 

ENGLISH

 

For more than a decade, the idea has been growing that an alternative to the classic Western 'hospitals' can be created... It can and should be done better...

In 2020 it became clear that the time is NOW...
After all, there are ever growing collective wishes and needs for holistic, honest, pure and preventive MEDICINE. And this without excluding classical Western medicine. Taking matters into your own hands and realizing that YOU are the key to your own general well-being - how beautiful and hopeful is that! - led to the name CLAIM YOUR HEALTH INSTITUTE or CHI for short, which means Life Force!

Because that's where our true power and our real potential lies hidden: IN ourselves. Let's give a warm welcome to this wonderful self-healing ability and let's say yes to our health. Claim your Health! Wake up your inner fire and immune system! Because you are worth Gold!

We already tried to make the logo SHINE what CHI stands for... Do you feel it too?

 

So we strive for an all-encompassing health care that will provide exactly that on a physical, mental, emotional and spiritual level with which the dispenser (the former 'patient') receives exactly the tools that can inspire and assist her/him to achieve total healing/health.

 


Goal:

Preventive, Holistic and Integrative Healthcare (preferably (in the (near) future) min. 80% preventive, max. 20% curative).

The Torch of Self-Responsibility principle is the backbone of this concept. This means that everyone is responsible for her/his health. Critically reflecting on your quality of life and attitude to life are of crucial importance in order to choose the right tailor-made healthcare.
We therefore invite people to feel for themselves where their needs and wishes lie so that they can apply the best possible self-care in resonance with their own essence and self-healing capacities. Doctors will therefore not take over from them, but will be a source of inspiration, support, knowledge and skills on the path of prevention and/or recovery.
"Doctor, you have to solve this for me..." will be replaced by "I don't feel well in my (physical and/or mental) skin and would like to work towards a healthy and happy life again. Can you help me with that? Can you inspire and teach me?" (“You” can be a physician or a music therapist, acupuncturist, gardener, health food consultant, coach, massage therapist, doctors or others, depending on your desire or need).
Both parties will then each take their responsibility. The 'patient' is no longer a number or a totally helpless person, but a critical being who believes that she/he will get well again and will and can stay healthy.

 

Future vision:

Claim your Health Institutes will be opened in Belgium, the Netherlands and elsewhere in the world in the longer term and will be inspiring locations - in the middle of nature or in the city - where the 'thirsty' can come and drink from the following 'sources': see WHY & HOW page.