Godfathers & Godmothers of CHI

(English below)

 

Wie is de creator, hoedster en/of visionair van CHI? 

Dat is Sophia Govaerts. 

"Ik ben een vrouw met een missie. Deel I van mijn leven was een aaneenschakeling van ervaringen, jobs en stevige levenslessen die me voorbereid hebben op wat nog komen zou. Deel II van mijn leven lijkt zich aangevangen te hebben rond m'n veertigste (in 2020). Dat was de periode waarin het CHI-project steeds meer vorm begon te krijgen.
Ik hou ervan als mensen hun gezonde, gelukkige zelf ontdekken en vormgeven... De mens heeft zoveel potentieel! Zelf groeide ik uit van een extreem ongelukkig en ziek kind tot een zeer gelukkige en gezonde vrouw. Ik ben ervan overtuigd dat het online Claim your Healt-platform vele mensen zal kunnen helpen om dichter bij hun essentie te komen. Hoe meer gelukkige, gezonde mensen er zijn, hoe makkelijker zij op hun beurt kunnen ontdekken wat hún missie is en ook zij kunnen bijdragen aan de (her-)opbouw van deze wereld.

 

"Let's BE the change we wish to see in this world." Geen naïeve spreuk volgens CHI, maar net een mooie motivatie en drijfveer om het ook effectief waar te maken en steeds weer -her en der- een klein of groot verschil te kunnen maken zodat de CHI weer overal stromen kan.

CHI staat voor LevensKracht, LevensStroom,... Een ideale afkorting voor Claim your Health Institute! Bovendien is het een term uit de Chinese geneeskunde die ook een mooie basis vormde voor het ontstaan van de Quantum Geneeskunde. Krachtige en zéér waardevolle invalshoeken voor een holistische, preventieve gezondheidszorg!

In 2013 woonde ik het World Congress of Quantum Medicine bij in Honolulu, Hawai'i. Een uiterst boeiende week waarin de meest gerenommeerde artsen (Dr. Joe Dispenza, Dr. Amit Goswami, Dr. Linda McTaggert, Dr. Bruce Lipton, Dr. Gregg Braden,...) kwamen spreken en de kracht van muziek, geluid, licht, trilling, energie, gedachtenkracht, visualisatie, meditatie uiteengezet werd als volwaardige medicijnen. Talloze onderzoekers hebben hier massaal onderzoek naar gedaan; telkens met verbluffende resultaten. Artsen en wetenschappers schudden elkaar de hand en met tranen in de ogen zag en voelde ik dat het goed was... 
Later ontmoette ik ook nog één-op-één Wayne Dyer en interviewde ik Mantak Chia. 

Ondertussen ben ik omringd door een groep prachtige holistische gezondheidswerkers die iedere dag vele mensen helpen.
Graag zet ik me in -met een verleden als afdelingshoofd van een holistisch woonproject voor dementerenden, leerkracht, coach, massagetherapeut, doula, orthopedagoge, organisator van kleine en grotere festivals, coördinator van creatieve en muzikale projecten, hoedster van een eigen bewustwordingscentrum en kok van een eigen Healthy Pop-up-restaurant- om CHI met véél Liefde & Plezier in de wereld te zetten!

Op 11/11/23 starten we hiermee in the Lighthouse te Heerlen in Nederlands Limburg. Wees welkom!"
Daarnaast kiest CHI ervoor om samen te werken met meters en peters.
Wat een vreugdevol nieuws!


Op dit moment gaan we van start met één Godfather die ons land vertegenwoordigen en inspireren zal. In de komende weken en maanden zullen ons steeds meer godmothers en godfathers vervoegen die telkens een continent en/of specialisatie binnen de integratieve en integrale holistische geneeskunde zullen representeren. 
En daar zijn we nu reeds erg trots op en blij mee!

Dus gráág stellen we aan jullie voor:

De Belgische Godfather Daniel Derweduwen; ook gekend als Daniel The Healthman! 
Hij is een zéér gepassioneerde man die als visie een wereld boordevol gelukkige en gezonde mensen ziet. De manieren waarop hij hierin bijdraagt, zijn ronduit fantastisch: boeiende lezingen, top-blogs die bulken van waardevolle inspiratie, één-op-één-sessies en een fantastisch fb- en Telegram-account dat vrij te bezoeken is. Daniel en ik zullen jullie af en toe voeden met gezondheidsnieuws in de vorm van een interview, podcast of live event. En verder is het aan jullie om hem zelf op de sociale media op te zoeken en jullie te laven aan zijn input (jullie hebben immers jullie fakkel der zelfverantwoordelijkheid vast, remember? #checklogo :-)) 


Graag zien we jullie op sociale media en events verschijnen. Tot dan! Who is the creator, guardian and/or visionary of CHI?

Well, that's Sophia Govaerts.

 

"I am a woman on a mission. Part I of my life was a succession of experiences, jobs and solid life lessons that prepared me for what was to come. Part II of my life seems to have started around my forties (in 2020) That was the period in which the CHI project started to take shape.
I love when people discover and shape their healthy, happy selves... Humans have so much potential! I myself grew from an extremely unhappy and sick child to a very happy and healthy woman. I am convinced that the online Claim your Health platform will be able to help many people discover their true essence. The more happy, healthy people there are, the easier it is for them to discover what their mission is and the more they can contribute to the (re)construction of this world.

"Let's BE the change we wish to see in this world." Not a naive spell according to CHI, but just a nice motivation and motivation to actually make it true and to be able to make a small or big difference again and again so that the CHI can flow everywhere again.

CHI stands for Life Force,... An ideal abbreviation for Claim your Health Institute! Moreover, it is a term from Chinese medicine that also formed a nice basis for the emergence of Quantum Medicine. Powerful and very valuable perspectives for holistic, preventive healthcare!

In 2013, I attended the World Congress of Quantum Medicine in Honolulu, Hawai'i. An extremely fascinating week in which the most renowned doctors (Dr. Joe Dispenza, Dr. Amit Goswami, Dr. Linda McTaggert, Dr. Bruce Lipton, Dr. Gregg Braden,...) came to speak and the power of music, sound, light, vibration, energy, power of thought, visualization, meditation was explained as full-fledged medicine. Countless researchers have done massive research into this; each time with amazing results. Doctors and scientists shook hands and with tears in my eyes I saw and felt that a new Health Care was born... 
Later I also met one-on-one with Wayne Dyer and interviewed Mantak Chia.

Meanwhile, I am surrounded by a group of wonderful holistic health professionals who help many people every day.
I would like to contribute - with a past as a head of department of a holistic housing project for people with dementia, teacher, coach, massage therapist, doula, orthopedagogue, organizer of small and larger festivals, coordinator of creative and musical projects, guardian of my own awareness center and cook of my own Healthy Pop-up restaurant - to bring CHI into the world with lots of Love & Passion!"


In addition, CHI chooses to work with godparents.
What joyful news!


At this moment we are starting with one Godfather who will represent and inspire our country. In the coming weeks and months, more and more godmothers and godfathers will join us, each representing a continent and/or specialization within integrative and integral holistic medicine. And we are already very proud and happy about that!

So we would like to introduce to you:

The Belgian Godfather Daniel Derweduwen; also known as Daniel The Healthman!
He is a very passionate man who sees a world full of happy and healthy people as his vision. The ways in which he contributes to this are nothing short of fantastic: fascinating lectures, top blogs brimming with valuable inspiration, one-on-one sessions and a fantastic facebook and Telegram account that is free to visit. Daniel and I will occasionally feed you health news in the form of an interview, podcast or live event. And furthermore, it's up to you to look him up on social media and feed yourself on his input (after all, you have your torch of self-responsibility, remember? #checklogo :-))


We would love to see you appear on social media and events. Until then!